Chúng tôi cam kết:
091 666 1099
(CSKH - Giờ hành chánh)
Hot line: 0938 25 3899
(Hỗ trợ 24/7)

CÁCH HẠCH TOÁN TRUY THU THUẾ SAU KHI BỊ KIỂM TRA THUẾ

CÁCH HẠCH TOÁN TRUY THU THUẾ SAU KHI BỊ KIỂM TRA THUẾ

CÁCH HẠCH TOÁN TRUY THU THUẾ SAU KHI BỊ KIỂM TRA THUẾ
Theo Công văn Số: 13521/CT-TTHT ( 28/12/07)

- Thuế GTGT truy thu thêm :
Nợ TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp
- Thuế TNDN truy thu thêm :
Nợ TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.
Có TK 3334 - Thuế TNDN phải nộp
Khi nộp thuế: Nợ 3331, 3334/Có 111,112
- Thuế Thu nhập cá nhân truy thu thêm :
+ Trường hợp khấu trừ vào tiền lương của người lao động kỳ này
Nợ TK 334- Phải trả người lao động
Có TK 3335 - Thuế TNCN phải nộp
+ Trường hợp do công ty phải trả 
Nợ TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước
Có TK 3335 - Thuế TNCN phải nộp
2.- Về điều chỉnh số trích khấu hao TSCĐ:
Trường hợp qua kiểm tra phát hiện Công Ty trích khấu hao cao hơn mức quy định tại Chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao TSCĐ ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận thực tế của các kỳ kế toán từ năm 2002 đến năm 2005, thì Công Ty hạch toán điều chỉnh lại số trích vượt mức qui định như sau :
Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ
Có TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.
Các trường hợp điều chỉnh nêu trên, Công ty không phải lập lại sổ sách kế toán, cũng như lập lại tờ khai quyết toán thuế TNDN, tờ khai thuế GTGT của các kỳ trước.
Cục Thuế TP trả lời Công Ty để biết và thực hiện, nếu còn nội dung nào chưa rõ, đề nghị Công Ty liên hệ Cục Thuế TP - Phòng Tuyên Truyền - Hỗ trợ để được hướng dẫn thêm.
Tiền phạt thì hạch toán: - Nợ 811/Có 3339
Khi nộp tiền thì hạch toán: - Nợ 3339/Có 111,112


Hỗ trợ trực tuyến

Nhấn vào đây để chat với chúng tôi
hoặc
Gọi cho chúng tôi 0938 25 3899
close