Chúng tôi cam kết:
091 666 1099
(CSKH - Giờ hành chánh)
Hot line: 0938 25 3899
(Hỗ trợ 24/7)

Biên bản điều chỉnh hóa đơn

Biên bản  điều chỉnh  hóa đơn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HOÁ ĐƠN (GTGT) 

Số: 0112/2014/BBĐCHĐ

 

-           Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn.

-           Căn cứ vào Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành NĐ số 51/2010/NĐCP và các văn bản hướng dẫn.

-           Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

-           Căn cứ nhu cầu thực tế của các bên

 

Hôm nay, ngày  31 tháng  12   năm 2014, Chúng tôi  hai bên gồm có:

 

Bên A            :  

Mã số thuế     :  

Địa chỉ           : 

Điện thoại      :                                                                Fax: 

Đại diện         :     Ông/ bà:                                             Chức vụ:  Giám đốc

Bên B            :  

Mã số thuế     : 

Địa chỉ           : 

Đại diện         :     Ông/ bà                                               Chức vụ:  Giám đốc

 

Hai bên cùng thống nhất lập biên bản này điều chỉnh thông tin các hóa đơn do bên bán xuất cho bên mua như sau

Mẫu số            : 01GTKT3/001                                                             Ký hiệu: HL/14P

Hóa đơn số      : 0000021                                                                       Ngày 10/11/2014

1. Lý do điều chỉnh: Sai Mã số thuế

Mã số thuế khi điều chỉnh:      

Các chỉ tiêu khác không thay đổi

2. Điều khoàn chung:

-        Hai bên thống nhất nội dung điều chỉnh như trên.

-        Biên bản này là một phần không thể tách rời với hoá đơn trên để giải trình với cơ quan thuế.

-        Hai bên cùng đồng ý điều chỉnh thông tin các hóa đơn trên làm căn cứ xác lập tính hợp pháp của hóa đơn trên. Biên bản được lập thành 02 ( hai) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ  01 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

           ĐẠI DIỆN BÊN  B                                                                                       ĐẠI DIỆN BÊN A


Tải  file về


Hỗ trợ trực tuyến

Nhấn vào đây để chat với chúng tôi
hoặc
Gọi cho chúng tôi 0938 25 3899
close