Chúng tôi cam kết:
091 666 1099
(CSKH - Giờ hành chánh)
Hot line: 0938 25 3899
(Hỗ trợ 24/7)

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN (GTGT)

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN (GTGT) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN (GTGT) 

Số: 20/12/2014/BBĐCHĐ

 

-        Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn.

-        Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn.

-        Căn cứ nhu cầu thực tế của các bên

 

Hôm nay, ngày  20 tháng  12 năm 2014, Chúng tôi  hai bên gồm có:

 

Bên A            :  CÔNG TY

Mã số thuế     :   

Địa chỉ           : 

Điện thoại      :   

Đại diện         :  Ông                                    Chức vụ:  Giám đốc

Bên B            :  CÔNG TY CỔ PHẦN

Mã số thuế     :   

Địa chỉ           : 

Điện thoại      :   

Đại diện         :  Ông                       Chức vụ:  Giám đốc

 

Hai bên cùng thống nhất lập biên bản này  huỷ hoá đơn do bên A xuất cho bên B như sau:

Mẫu số            : 01GTKT3/001                                                             Ký hiệu: SM/14P

Hóa đơn số      : 0000012                                                                       Ngày 18/12/2014

sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số :

Mẫu số            : 01GTKT3/001                                                             Ký hiệu: SM/14P

Hóa đơn số      : 00000…….                                                                  Ngày …….

 

1. Lý do huỷ hoá đơn: Sai địa chỉ công ty

2. Điều khoàn chung:

Hai bên cùng đồng ý hủy  hóa đơn trên và cam kết  hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này. Biên bản được lập thành 02 ( hai) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ  01 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

           ĐẠI DIỆN BÊN  B                                                                                       ĐẠI DIỆN BÊN A


Hỗ trợ trực tuyến

Nhấn vào đây để chat với chúng tôi
hoặc
Gọi cho chúng tôi 0938 25 3899
close